Strona główna | Deklaracja dostępności | Polityka prywatności | Kontakt

Polityka prywatności

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży z siedzibą: w Kielcach, ul. Słoneczna 9
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Beata Strząbała beatast@gmail.com
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych oraz realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a w szczególności Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 20104 roku oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2008r.
 5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
 6. Okres przechowywania danych: dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podane przez Państwa dane są wymogiem Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 20104 roku oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2008r.
 9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.